guideubon

 

เตรียมรับมือคนเข้าอุบลฯ ชวนตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าบ้าน

ตรวจโควิด-19-ก่อนเข้าบ้าน-01.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ให้ตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน ก่อนเข้าหมู่บ้านพื้นที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการเพร่เชื้อให้ครอบครัวและชุมชน

ส่วนผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรั่ง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา  สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และ นราธิวาส หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้ทุกแห่ง เพื่อขอรับการตรวจ COVID-19 โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากไม่มีอาการให้แยกสังเกตอาการตนเอง 14 วัน

และขอให้ผู้เดินทางจากทั้ง 15 จังหวัด โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ญาติ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อรายงานตัวและกักตัวที่บ้านอย่างเข้มข้น 14 วัน

Call-Center-Covid-19-ubon-05.jpg

Call-Center-Covid-19-ubon-04.jpg