guideubon

 

ขอเชิญร่วมงาน อุบลใบลานเสวนา ครั้งที่ 1 ณ วัดมณีวนาราม

อุบลใบลานเสวนา-01.jpg

เชิญร่วมงาน "อุบลใบลานเสวนา" ครั้งที่ 1 พบกับการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน พระสงฆ์เมืองอุบล กับงานใบลาน และอุบลใบลานนิทัศน์ : อักษร ประวัติศาสตร์ และศาสนา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ.เมือง อุบลราชธานี

อุบลใบลานเสวนา-03.jpg

กําหนดการ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ “อุบลใบลานเสวนา ครั้งที่ 1”
ประธานเปิดงาน โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

09.30 - 10.30 น. แนวทางอนุรักษ์และศึกษาเอกสารใบลาน 
โดย รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.30 - 11.30 น. พระสงฆ์กับงานใบลานเมืองอุบล จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย นายปกรณ์ ปุกหุต พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

11.30 - 12.30 น. อุบลใบลานนิทัศน์ : อักษร ประวัติศาสตร์ และศาสนา จากเอกสารใบลานเมืองอุบลราชธานี
โดย ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

อุบลใบลานเสวนา-05.jpg

13.00 - 16.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม และเยี่ยมชมนิทรรศการ

1) นําชมพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม โดย นายปกรณ์ ปุกพุต และนายณัฐพงค์ มั่นคง พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

2) นำชมนิทรรศการ “ชุมชนถนนหลวง ถนนศรีเมืองแห่งเมืองอุบลราชธานี" โดย ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) นําชมนิทรรศการ “อุบลใบลานนิทัศน์ : อักษร ประวัติศาสตร์ และศาสนา จากเอกสาร ใบลานเมืองอุบลราชธานี” โดย ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) นําชมนิทรรศการ “สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบ้านเกษม อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” โดย นางสาวเจนจิรา สารผล, นางสาวชนนิกานต์ เบิกบาน และนางสาวพิชญา ผิวละมุน รายวิชาโครงงานบูรณาการ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุบลใบลานเสวนา-02.jpg

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นพื้นฐาน (เรียนรู้พยัญชนะ สระ ตัวเลข และการประสมคํา)
โดย ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์, ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี และคณะ

อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นกลาง (เรียนรู้การปริวรรตเอกสารใบลาน การคํานวณศักราช และการตีความคําศัพท์)
โดย ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์, ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี และคณะ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

อุบลใบลานเสวนา-06.jpg

13.00 - 14.30 น. อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นพื้นฐาน

อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นกลาง

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นพื้นฐาน อบรมอักษรธรรมอีสานขั้นกลาง

16.00 - 16.30 น. รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ กําหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี โทร.081-0540724
หรือ https://www.facebook.com/อุบลใบลานเสวนา

อุบลใบลานเสวนา-04.jpg