guideubon

 

อุบลฯ ปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ต้องลงทะเบียนและกักตัวเองที่บ้าน 10 วัน

กักตัวเองที่บ้าน-โควิดอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามข้อกำหนด ฉ.43 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 10 จังหวัด บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องลงทะเบียน และกักตัวเองที่บ้าน 10 วัน (Home Quarantine) เริ่มวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักตัวเองที่บ้าน มีดังนี้

1. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ และมีการตรวจ Real-time PCR (RT-PCR) หรือ ATK และมีผลตรวจเป็นลบ ให้ปฏิบัติงาน ได้ตามปกติ และให้ทำงานที่ไม่สัมผัสกับคนอื่น หรือทำงานที่บ้าน

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครบโดส หรือมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้า ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง และได้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจ

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้โดยสารเครื่องบิน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
2. ผู้โดยสารรถไฟ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี
3. ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
4. ผู้ที่เดินทางมาโดยยานพาหนะส่วนตัว ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี

กักตัวเองที่บ้าน-โควิดอุบล-05.jpg

กักตัวเองที่บ้าน-โควิดอุบล-02.jpg
กักตัวเองที่บ้าน-โควิดอุบล-03.jpg
กักตัวเองที่บ้าน-โควิดอุบล-04.jpg