guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 ส.ค.59

สัปดาห์วิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต/ทดลอง การประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะรายการต่างๆ ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1400 และ 1431 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559