guideubon

 

เชิญร่วมอบรมพัฒนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยฐานะครู-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2559

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.edu.ubru.ac.th และรับสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1200 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559