guideubon

 

เชิญชวนผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

สำนักงานคุมประพฤติ-อุบล-01.jpg

ปี พ.ศ.2559 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ถูกจับกุมในคดีเมาแล้วขับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากสถิติคดีดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า ผู้กระทาผิดในคดีเมาแล้วขับ นั้น ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความตระหนัก และขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพราะการเมาสุราแล้วไปขับรถ ทาให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นและตนเองได้โดยง่าย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งการทำงานบริการสังคมเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยเป็นการทำงานให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง

การทำงานบริการสังคม เป็นการกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้น ด้วยการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และผู้เสียหาย ทไให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทาผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ประกอบกับเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ และเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 กรมคุมประพฤติ โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กาหนดจัด โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ด้วยการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเฉพาะกลุ่มคดีเมาแล้วขับ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาคีต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559

สำนักงานคุมประพฤติ-อุบล-02.jpg

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถประมาท คดีเมาแล้วขับ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชานี สภากาชาดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 0065 หรือทาง Facebook : สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี