guideubon

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัครบุคลากรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

บุคคลากรปฏิบัติการ-วิทยาลัยแพทย์-อุบล-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานเลขานุการ ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353921 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศ กรอกใบสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานตาม ข้อ 6 พร้อมเงินค่าสมัคร 50 บาท (เงินสดเท่านั้น) ส่งถึงงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน หมายเหตุ การส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หมดเขตรับเอกสารการสมัคร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/file/pdf_news/file1538641876.pdf

ลักษณะการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การกําหนดตําแหน่งและ อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การจัดทํา ทะเบียนประวัติ การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงิน ทดแทน การพิจารณาดําเนินการทางวินัย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติ คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการ สรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร บุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ งานวางแผนกําลังคน ร่วมวางแผนการทํางานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้โครงการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ