guideubon

 

เวทีรับฟังทรรศนะผู้แทน อปท.อุบลฯ เรื่อง ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ประชามติ-ร่างรัฐธรรมนูญ-อุบล-02.jpg

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักประชาสัมพันธ์เขค 2 อุบลราชธานี จัดโครงการเวทีรับฟังทรรศนะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี