guideubon

 

ระดมความเห็น การพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในทศวรรษหน้า 16 ก.ค.58

พลเมืองอุบล-01.jpg

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นศูนย์ในสังกัดสถาบันพระปกเกล้า และเป็นสถาบันทางวิชาการในกำกับของรัฐสภา กำหนดจัดโครงการ “เวทีพลเมืองอุบลราชธานีกับทิศทางปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นของชาวอุบลราชธานีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในทศวรรษหน้า

ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ภาคประชาชน ตัวแทนข้าราชการ บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา  ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการภาคเอกชน  รวมทั้งสิ้น  1,000 คน ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากเวทีระดมความคิดเห็น จะจัดทำเป็นคู่มือปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี สไตล์ไทอุบลฯ เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

พลเมืองอุบล-02.jpg

วิทยากร ประกอบด้วย

นายนิคม ทองพิทักษ์ อดีต ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิกร วีสเพ็ญ ผู้แทนภาคประชาชน

นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-ยิ่งยง

ดำเนินรายการโดย อ.นพพร พันธุ์เพ็ง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เวทีพลเมืองอุบลราชธานีกับทิศทางปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่อาจารย์จุฑามาส ชมผา 045-352000 ต่อ 1526, 1519 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-6255087