guideubon

 

เชิญร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระครูสุภกิจมงคล

ปริญญากิตติมศักดิ์-พระครูสุภกิจมงคล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่พระครูสุภกิจมงคล เจ้าคณะตำบลกาบิน และเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนมะเขือ ซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เป็นครูพระปริยัติธรรมและพระวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา/ยาเสพติด ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ประสานงานถักทอเครือข่ายพลังชุมชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกลุ่มสัจจะ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ และการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เป็นต้น

ในโอกาสนี้ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ วัดบ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี