guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ สั่งปิดโต๊ะสนุกเกอร์ 14 วัน

ปิดโต๊ะสนุกเกอร์-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ปวยติดเชื้อโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ติตเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และสาเหตุมาจาก การจัดกิจกรวมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นใด้ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใข้มาตรการทีเข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

เพื่อป้องกันและระยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติให้ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วตราว ตั้งแต่วันที่ 8-21 สิงหาคม 2564

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเงิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ปิดโต๊ะสนุกเกอร์-03.jpg

ปิดโต๊ะสนุกเกอร์-04.jpg

ปิดโต๊ะสนุกเกอร์-02.jpg