guideubon

 

อุบลฯ ขยายระยะเวลาปิดสถานบริการฯ ต่อไปอีก 14 วัน

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-8-21สค64-01.jpg

อุบลฯ ขยายระยะเวลาปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 สิงหาคม 2564

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งที่ 33986/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีมติให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 สิงหาคม พ.ศ.2564 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-8-21สค64-02.jpg