guideubon

 

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดไปอีก 14 วัน เริ่ม 17-30 ต.ค.64

ขยายเวลาปิด-17-30-ตุลาคม-01.jpg

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งขยายระยะเวลาปิดโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม 2564

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิด-17-30-ตุลาคม-02.jpg

ขยายเวลาปิด-17-30-ตุลาคม-03.jpg