guideubon

 

อุบล เตรียมแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี

มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน-คืนความสุข-อุบล-02.jpg

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย 11 ด้าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น และกระทรวงมหาดไทยกำหนดกลุ่มแผนงานโครงการสำคัญ 8 วาระมหาดไทย สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างสมบูรณ์

ประทีป-กีรติเรขา-04.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดให้มีการจัดแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และ คสช.ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดอุบลราชธานี " ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยจะมีการแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมา การชี้แจงนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของ คสช. โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และการระดมความคิดเห็นและนำเสนอของสื่อมวลชนต่อประเด็นการพัฒนาระบบการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัด