guideubon

 

งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-01.jpg

กำหนดการงานปฏิบัติธรรมประจำปี เป็นอาจาริยบูชารำลึก 
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ประจำปี 2559

วันที่ 14 -17 มกราคม 2559

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก สำหรับปี พ.ศ.2559 นี้ เนื่องจากเกิดภาวะน้ำแล้ง การมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาจไม่สะดวก จึงลดจำนวนวันลง เป็นวันที่ 14-17 มกราคม 2559 โดยจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ตามกำหนดการ ดังนี้

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-03.jpg

วันที่ 14 มกราคม 2559

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน จัดที่พักตามจุดที่คณะกรรมการจัดให้ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ต่อการปฏิบัติธรรม
เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณที่พักให้สะอาดเรียบร้อย สรงนํ้า อาบนํ้า
เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ เดินจงกรม
เวลา 19.00 น. สัญญาณระฆัง รวมนั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น
เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักผ่อน

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-04.jpg

วันที่ 15 มกราคม 2559

กิจกรรมพิเศษ เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าบูชาคุณ พระโพธิญาณเถ (ชา สุภัทโท)

เวลา 03.00 น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสก อุบาสิกาเดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก /อุบาสิกา รวมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา (ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหากจากกัน)
เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำกิจส่วนตัว
เวลา 16.00 น. รวมกันเดินจงกรม
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น
เวลา 20.00 น. นั่งสมาธิภาวนา
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักผ่อน

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-02.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2559

เวลา 03.00 น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสก อุบาสิกาเดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท กราบพระเลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก /อุบาสิกา รวมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา (ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหาก)
เวลา 15.00 น. จัดแถวพระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาพร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียนจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณรทำประทักษิณรอบเจดีย์ 3 รอบ เสร็จ ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน
เวลา 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
เวลา 20.00 น. นั่งสมาธิภาวนาร่วมกัน
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน (ให้ถือเนสัชชิกในวันนี้)

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-05.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2559

เวลา 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ทำพิธีเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระเลิกพร้อมกันแยกย้ายกลับอาวาสตามปกติ

หมายเหตุ : กำหนดการจะใช้อย่างนี้ทุกปีและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-08.jpg

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์ (พระภิกษุสามเณรควรต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน) ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการหาซักผ้า ตากผ้า และผู้เป็นโรคประจำตัวควรติดยามาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรมงดสูบบุหรี่

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-07.jpg

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงาน

- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญที่โรงครัวกลาง
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานหน้าพิพิธภัณฑ์
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเอง
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน ๑๙.๐๐ น
- โรงทานทุกโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานรวมทั้งวัดสาขาขนาดไม่เกิน 1x2 เมตร
- โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้วควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อยและเก็บขยะออกไป ภายนอกวัดด้วย
- ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่กองอำนวยการหลังพิพิธภัณฑ์
- แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
- อุบาสก (ผู้ชาย) สวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกา (ผู้หญิง) สวมเสื้อสีขาวและผ้าถุงสีขาว
- ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น. และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น.
- งดใช้โฟมใส่อาหารแจกทานควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ 

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-06.jpg

สำหรับท่านที่สอบถามเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของวัดหนองป่าพง ทางวัดมีบัญชีเดียว คือ
บัญชีสะสมทรัพย์ ธ กรุงเทพ สาขาวารินชำราบ อุบลราชธานี ชื่อ “วัดหนองป่าพง โครงการมรดกธรรม” เลขที่บัญชี 257-4-25058-1 เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น !!