guideubon

 

งานออกเมรุพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่บุญมี โชติปาโล

หลวงปู่บุญมี-โชติปาโล-อุบล-04.jpg

กำหนดการในการออกเมรุพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
งานออกเมรุพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2559

หลวงปู่บุญมี-โชติปาโล-05.jpg

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีทำพิธีขอขมา และเคลื่อนสรีระสังขารพระเดช พระคุณพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ไปยังจิตกาธาน
เวลา 15.00-17.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขาร หลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม อุบลราชธานี
เวลา 21.00-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น.แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระราชภาวนาวิกรม วิ. (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธมฺโม) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
เวลา 22.30 น ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัดสระประสานสุข-อุบล-06.jpg

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00-17.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดแสงเกษม เดชอุดม อุบลราชธานี
เวลา 21.30-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วัดป่ามหาชัย สมุทรสาคร
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วัดสระประสานสุข-อุบล-05.jpg

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00-17.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง บุรีรัมย์
เวลา 21.00-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด สุรินทร์
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00-17.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) เจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี
เวลา 21.00-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม สุรินทร์
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัดสระประสานสุข-อุบล-04.jpg

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00-16.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 16.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และ ผ้าไตรประทาน (หมายเหตุอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(ถ้ำพวง) ส่องดาว สกลนคร
เวลา 21.00-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน นครราชสีมา
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00-17.00 น. พุทธศาสนิกชน กราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล และทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ จิตกาธาน
เวลา 19.00 น. -พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม -ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
เวลา 20.00-21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฒฺโฑ) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
เวลา 21.00-21.30 น. พักอิริยาบถ
เวลา 21.30-22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย หลวงพ่อคำพอง(น้อย) ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริกา
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัดสระประสานสุข-อุบล-07.jpg

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559

เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 09.30 น. -แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 11(ธ)/กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเครือวัลย์ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 12.00 น. -พระสงฆ์ 300 รูป สวดมาติกา บังสุกุล
เวลา 15.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสู่เมรุชั่วคราว ณ มณฑลพิธี วัดสระประสานสุข
เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิง (หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา)
เวลา 19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์
เวลา 21.00 น. -ทำพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี โชติปาโล
-แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าสีห์พนมประชาราม สกลนคร
เวลา 22.30 น. ปฏิบัติภาวนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

เวลา 06.00 น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบ
เวลา 07.00 น. พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 10.00 น. -พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
 -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี