guideubon

 

โครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่1/2562 ตอน เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ

ถนนเด็กเดิน2562-ครั้งที่1-02.jpg

เทศกาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กรอบความคิดเรื่อง "เมืองน่าอยูสำหรับเด็ก" เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสังคม รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสรา้งสรรค์ กำหนดจัดงานโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอน "เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ" ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บรเิวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงานถนนเด็กเดินมี 9 โซน ประกอบด้วย โซนการละเล่น โซนกีฬา โซนภูมิปัญญา โซนสุขภาพ โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนศิลปะ โซนนิทรรศการ โซนอาชีพ และโซนบริการ เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป