guideubon

 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ถวายดอกไม้จันทน์-สมเด็จพระสังฆราช-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

และขอเชิญชวนชาวอุบลฯ แต่งกายชุดสีดำ เพื่อถวายความอาลัย ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558

พระสังฆราช-01.jpg

กำหนดการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16.00 น. 


เวลา 16.00 น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
- ประธานในพิธีนายอำเภอ ถึง ณ มณฑลพิธี

เวลา 16.30 น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพฯ แล้ว)
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังซุ้มดอกไม้จันทน์
- ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ ถวายดอกไม้จันทน์
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนนักเรียน นักศึกษา ถวายดอกไม้จันทน์ (โดยดูจากการ ถ่ายทอดสดโทรทัศน์งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพฯ ในส่วนกลาง)
หมายเหตุ การแต่งกายในพิธีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

เวลา 18.30 น. การจัดแสดงมหรสรรพสมโภชงานออกพระเมรุ (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม
เวลา 20.00 น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทาน เพลิงพระศพฯ (จริง) แล้ว
- ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ เข้าประจำ ณ จุดที่กำหนดนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (โดยดูจากการ ถ่ายทอดสดโทรทัศน์ งานพระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพฯ ในส่วนกลาง)
- เป็นอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ การแต่งกายในพิธีเผาดอกไม้จันทน์
ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

สถานที่การจัดงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์
งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ระดับจังหวัด (อำเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด) และระดับอำเภอ 24 อำเภอ
จังหวัดอุบลราชธานี 

 1. วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบล
 2. วัดพระบรมธาตุ ตำบลขรุหลุ อำเภอตระการพืชผล
 3. วัดฉันทาราม ตำบลโนนสนาม อำเภอกุดข้าวปุ้น
 4. วัดป่านาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
 5. วัดโนนทอง ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
 6. วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิริธร
 7. วัดเขื่องกลาง ตำบลเขื่องกลาง อำเภอเขื่องใน
 8. วัดป่าก้าว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
 9. วัดโนนสนาม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
 10. วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 11. วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
 12. วัดพระโต ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
 13. วัดไชยมงคล ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
 14. วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
 15. วัดสวนสวรรค์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
 16. วัดหนองหลัก ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิ
 17. วัดโพธาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
 18. วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
 19. วัดหนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
 20. วัดวารินทาราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
 21. วัดป่าศรีมงคล ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
 22. วัดกุญชรดิษฐาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
 23. วัดหนองดุม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
 24. วัดโพนงาม ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
 25. วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม