guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ปิดโรงเรียนในสังกัด 12-16 ก.ค.64

ปิดโรงเรียนในสังกัด-เทศบาลนครอุบล-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โดยกำหนดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หยุดเรียนในชั้นเรียน หรือจัดการเรียนรู้แบบ (Onsite) เต็มวัน เป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดการเรียนรู้เป็นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (Onhand) หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และถือปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกอบด้วย
- รร.เทศบาลบูรพาอุบล
- รร.เทศบาล 2 หนองบัว
- รร เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
- รร.เทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
- รร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร