guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัคร นศ. ป.โท.-เอก

อุบล-ปโท-ปเอก-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 รับจำนวน 425 คน ปริญญาโท (23 หลักสูตร) 390 คน ปริญญาเอก (10 หลักสูตร) 35 คน เปิดภาคเรียน 25 ม.ค. 59 สมัครออนไลน์ที่ www.ubu.ac.th/~study/SignIN.php

ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 8 คณะ รวม 33 หลักสูตร โดยปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งมีทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย จากทั้งคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก อีกทั้ง มีทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ

ในส่วนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 พฤศจิกายน กำหนดปฏิทินรับสมัคร ดังนี้

การสมัครด้วยตนเอง บัดนี้ถึง 13 พ.ย.58

การสมัครทาง INTERNET บัดนี้ถึง 13 พ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 4 ธ.ค.58

สอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ 12 – 20 ธ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 ธ.ค.58

เปิดภาคเรียน 25 ม.ค. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-353128 และ 045-353134