guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร์ รับพนักงานฝ่ายบุคคล/ การตลาด/ บัญชี

สรรพสิทธิ์อินเตอร์-อุบล-02.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ รับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท มีตำแหน่งงานที่ต้องการ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการตลาด สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หญิง/ชาย อายุ 28-35 ปี

- มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

* ผู้มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป และเคยปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมชัติตามที่กำหนดข้างต้น ติดต่อขอสมัครได้ที่ คุณนงลักษณ์ 087-7709392

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 จนถึง 20 พฤศจิกายน 2558