guideubon

 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ด่วน

เบี้ยยังชีพ-อุบล-01.jpg

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา

เพื่อให้การดำเนินงานจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้สูงอายุ
1.1 มีสัญชาติไทย อายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499
1.2 มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.3 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์อื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดให้เป็นประจำ เช่น ถ้าเป็นนักบวชจะต้องไม่มีสมณะศักดิ์ ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น สท. สว. สส เป็นต้น

2. คนพิการ
2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยความพิการย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
2.2 ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ) ไม่เป็นผู้อยู่ในความอุปการระของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

3. ผู้ป่วยเอดส์
3.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
3.2 เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและได้วินิจฉัยโรคแล้ว

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย (ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)

1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ หรือเผื่อเรียกเท่านั้น

4. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคนพิการ คือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง

5. เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยเอดส์ คือ หนังสือรับรองแพทย์ ระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ ฉบับจริงเท่านั้น ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ

สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ ในระหว่างที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045- 246060-3 ต่อ 183 หรือ 045- 241442