guideubon

 

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏอุบล

ซ้อมรับปริญญา-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่เต็มกระบวนพิธี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม ซึ่งจะมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมอบรางวัล เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

จากนั้นจะเป็นพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า ได้แก่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ศศ.บ., บธ.บ., ค.บ., น.บ., รป.บ. และ ส.บ.

ส่วนพิธีฝึกซ้อมภาคบ่าย ได้แก่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.บ., บช.บ., วศ.บ. และ พท.บ. รวมทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก