guideubon

 

สาขาวิชาดนตรี และชมรมศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี–นาฏศิลป์

ไหว้ครู-ครอบครู-ดนตรี-นาฏศิลป์-01.jpg

สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ ชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 07.09 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีพิธีบูชาพระรัตนตรัย บูชาบรมครูเทพ ครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ และต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของบรมครู และแสดงความกตัญญูกตเวที

สำหรับสถาบันการศึกษาใด ที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ สาขาวิชาดนตรี โทรศัพท์ 045-352000 - 29 ต่อ 1516