guideubon

 

เชิญชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยม ปวช. และอุดมศึกษา

บริหารธุรกิจวิชาการ.jpg

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญชมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานนักศึกษา พร้อมทั้งมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยม ปวช. และอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ชั้น 4

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะ พัฒนาแนวทางการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไป