guideubon

 

มรภ.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพการศึกษา-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ และคณะ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511