guideubon

 

มรภ.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพการศึกษา-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ และคณะ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย