guideubon

 

เชิญร่วมสัมมนา “วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินบ้านป่า กับการพัฒนาเมืองอุบลฯ”

ศิลปินบ้านป่า-พัฒนาเมือง-อุบล-01.jpg

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดสัมมนา “วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินบ้านป่า กับการพัฒนาเมืองอุบลฯ” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ โดยได้ รับเกียรติจาก อ.สลา คุณวุฒิ นักประพันธ์เพลงค่ายแกรมมี่โกลด์ อภิปรายแนวคิดศิลปินกับการพัฒนาท้องถิ่น และ นายเฉลิมพล มาลาคำ ผู้ใหญ่บ้านท่าเจริญ ต.ท่าลาด อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี อภิปรายแนวคิดศิลปิน ในฐานะบทบาทผู้นำชุมชนกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินรายการโดย นายอนุชิต ลีลาศสง่างาม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมทั้งนำไปเป็นแนวทางในการศึกษา และพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป