guideubon

 

ผู้้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้

กองทุนเพื่อความปลอดภัย-การใช้รถใช้ถนน-01.jpg

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอรับการจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -17 กันยายน 2558 โดยผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วมากกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่จะจัดซื้อ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายโดยผู้จำหน่วยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไป นี้

1.แขน-ขาเทียน
2.รถนั่งสำหรับผู้พิการ (ธรรมดา-ไฟฟ้า)
3.เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ
4.ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
5.รถสามล้อโยก
6.เตียงนอนธรรมดา 3 ไก
7.เครื่องช่วยฟัง และ
8.คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยจะพิจารณาจัดสรร ตามความเหมาะสมของสภาพผู้พิการเป็นรายๆไป

เอกสารประกอบคำขอ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรผู้พิการ สำเนาทะเบียนบ้าน ,รูปถ่ายผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการ ขนาด 3x5 นิ้ว จำนวน 3 รูป , ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานทางราชการ หรือบริษัทประกันภัย ที่สามารถยืนยันได้ว่าความพิการนี้เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 

ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -17 กันยายน 2558

สอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี หรือ โทร.1584