guideubon

 

โครงการเสวนาทางเศรษฐกิจเรื่อง “ส่องเศรษฐกิจอุบลฯ ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อทศวรรษหน้า ที่ยั่งยืน”

ส่องเศรษฐกิจอุบล-02.jpg

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการเสวนาทางเศรษฐกิจ หัวข้อเรื่อง “ส่องเศรษฐกิจอุบลฯ ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อทศวรรษหน้าที่ยั่งยืน” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องทัมทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี ทราบข้อมูลเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจการคลังที่ผ่านมา แนวโน้มในอนาคต โดยสามารถนำข้อมูลมาใช้ เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับ ละเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว ส.ปชส.อบ

ส่องเศรษฐกิจอุบล-01.jpg