guideubon

 

100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับงานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น

100ปีราชภัฏอุบล-งานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น.jpg

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานวิจัย และบูรณาการผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับงานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับงานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ “การวิจัยท้องถิ่นเพื่อการรับใช้สังคมกับสถาบันอุดมศึกษา ที่เอื้อให้เกิดผลงานวิชาการรับใช้สังคม” การเสวนา “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหลากหลายด้าน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) กลุ่มนักวิจัยท้องถิ่น และคณะต่าง ๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนา 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานวิจัย และบูรณาการผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน