guideubon

 

100 ปี ม.ราชภัฏอุบล จัดประชุมวิชาการ “อุบลเมืองนักปราชญ์ : ราชธานีแห่งการศึกษา”

อุบลเมืองนักปราชญ์.jpg

ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “อุบลเมืองนักปราชญ์ : ราชธานีแห่งการศึกษา” ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 1 โดยมีการบรรยายพิเศษ “อุบลเมืองนักปราชญ์ และวิวัฒนาการการจัดการศึกษาในอุบลราชธานี”

“วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสต์ในอุบลราชธานี”

“วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนจีนในอุบลราชธานี” และ

“วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และส่งเสริมการเป็นราชธานีแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน