guideubon

 

เชิญร่วมมหกรรมบริการวิชาการ 100 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี

มหกรรมบริการวิชาการ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดงานมหกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “100 ปีราชภัฏอุบลราชธานี รวมพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์

ในงานมี ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” จากนั้นจะมีเวทีเสวนา “100 ปีราชภัฏอุบลราชธานี รวมพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง, นายสลา คุณวุฒิ ศิษย์เก่าดีเด่นฯ และ ดร.คำกิ่งแก้ว ปัดทำมะวง รองเจ้าเมืองบาเจียง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ดำเนินรายการโดย อ.นพพร พันธ์เพ็ง ศิษย์เก่าดีเด่นฯ

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดโครงงานนักศึกษา “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” และการแสดงที่หลากหลายจากเครือข่ายเยาวชน

ในวันเดียวกันนี้ โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : อุบลราชธานี จะจัดงานมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก ปีที่ 3 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม ภายในงานมีการแสดงสุนทรพจน์พิเศษ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ต คูณ ภูบดินทร์, ละมัย แสงทอง, สง่า วนารักษ์, ศิลปินจาก T –EN มิวสิค และการแสดงที่หลากหลายจากเครือข่ายเยาวชน