guideubon

 

เปิดตัวโลโก้ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

logo-โลโก้-100ปี-ราชภัฏอุบล.jpg

โลโก้ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แนวคิดจากท่านผู้ช่วยศาสตรา
จารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี
ผู้ออกแบบ อาจารย์ภาณุเดช เพียรความสุข
หน่วยงานที่อยากได้นำไปใช้ส
ามารถโหลดได้ครับ

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี “ราชภัฏอุบลราชธานี ๒๕๕๘”

“ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

แทนค่า : แสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

“ดอกบัว”

แทนค่า : แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้ง กล่าวคือ แม้จะเกิดในโคลนตม แต่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างแล้ว กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อน เสมือนคนที่เกิดมาแล้ว หากเข้าถึงหลักธรรมก็สามารถเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้

“เลข ๑๐๐ กับตัวกนก”

แทนค่า : ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ออกแบบ : อาจารย์ภาณุเดช เพียรความสุข รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน