guideubon

 

สคร.10 อุบลฯ ให้บริการตรวจ Lab COVID-19

สคร10-ตรวจโควิด19-01.jpg

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เปิดให้บริการตรวจแล็ปโควิด-19 กรณีดังต่อไปนี้

1. Coding case รับตรวจสิ่งส่งตรวจจากจังหวัดอุบลราชธานี
2. Non coding case รับตรวจจากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น)
3. Walk in case ตวจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น)

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 08.30 - 16.30 น.

อัตราค่าตรวจ
- Coding case ไม่มีค่าตรวจ 
- Non coding case 3,000 บาท/ตย.
- Walk in case 3,500 บาท/ตย. 

หลักเกณฑ์ 
- เวลาตรวจ มี 2 รอบ
(รอบ 10.00 น. และ 14.00 น.)
ใช้เวลาตรวจ 4-6 ชั่วโมง
- สิ่งส่งตรวจที่จะนำส่ง ต้องเป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการทั่ไป แยกเอกสารนำส่งออกจากกล่องสิ่งส่งตรวจ (ห้ามติดบนกล่อง หรือเอาเอกสารใส่ในกล่องเด็ดขาด) หากไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน จะปฏิเสธการตรวจ

การรายงานผล
ใช้ตามระบบการรายงานผลของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

การชำระเงิน 
- Non coding case หน่วยงานที่ส่งตรวจ ต้องชำระเองภายใน 15 วันหลังได้รับใบแจ้งผลและแจ้งหนี้ (กรณีค้างชำระจะปฏิเสธการตรวจในรายต่อไป)
- Walk in case ให้ชำระ ณวันที่มาตรวจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ในเวลาราชการ โทร.
045-255-836, 096-189-2273
นอกเวลาราชการ โทร.
081-878-1456, 088-232-2841

ประกาศนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 256 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง