guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ 1-30 พ.ย.57 นี้

เบี้ยยังชีพ-ผู้สูงอายุ-อุบล-01.jpg

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แลผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยื่นคำขอเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเปิดรับขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้สูงอายุ มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2498 และมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ผู้พิการ มีสัญชาติไทย ต้องมีสมุดประจำตัวผู้พิการและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

3. ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี 045-246060 – 2 ต่อ 183

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511