guideubon

 

แสงสวยๆ กับศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

ศาลหลักเมือง-อุบลราชธานี-02.jpg

ในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2527 หน้า 212 ปรากฏข้อความว่า

“ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดเก่าสร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2519 นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

ทุกวันนี้ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เป็นที่สักการบูชาเป็นมิ่งขวัญของชาวอุบลราชธานี และผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนเมืองอุบลราชธานี ”

ศาลหลักเมือง-อุบลราชธานี-03.jpg

โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560