guideubon

 

มหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ”ฟื้นใจเมือง” Reviving a City’s Soul Festival

ฟื้นใจเมือง-ถนนคนเดิน-01.jpg

มหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ”ฟื้นใจเมือง” จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ Reviving a City’s Soul Festival ภาคอีสาน ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล (ตลาดใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566

พบไฮไลท์ผลงานวิจัย 14 โครงการวิจัย จาก 12 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคอีสาน ตื่นตาตื่นใจกับโชว์การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ ศิลปินหมอลำ / รำตังหวาย เขมราฐ / การแสดงกันตรึม / วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์/ อารยธรรมเมืองพิมาย/ ผ้าทอเงี่ยงนางดำ / ผู้ไทเรณูนครพนม และอีกมากมาย กิจกรรม WorkShop เลือกชมและซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมจากทั่วภาคอีสาน กว่า 40 ร้านค้า 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
16.00-21.00 เปิดชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “ทุนวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการในพื้นที่
ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล
17.00-21.00 เชิญชมการออกร้านอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม กิจกรรม WORKSHOP
และสินค้าจากตัวแทนชุมชน สมาคม และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17.30 เปิดชมการแสดงชุดวัฒนธรรม โดยโครงการวิจัย 14 โครงการ จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย 12 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวทีการแสดง
17.30-18.00 การแสดงดนตรี โดย วงคำนางรวย
18.00-18.20 การแสดง มวยพิมายโบราณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา)
18.20-18.30 การแสดง รำตังหวาย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
18.30-19.00 แนะนำบูทสินค้าและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
19.00-19.10 การแสดง ฟ้อนหัตถศิลป์ถิ่นสูงเนิน ผ้าเงี่ยงนางดำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
19.10-19.20 การแสดง รำสี่แสง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
19.20-19.40 การแสดง ดนตรีพื้นบ้าน: หรำรงระ(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)
19.40-20.10 หมอลำ/หมอแคนอัตลักษณ์พื้นถิ่น บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
20.10-21.00 การแสดงดนตรี โดย วงคำนางรวย

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 (พิธีเปิดงาน)
16.00-21.00 เปิดชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “ทุนวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการในพื้นที่
17.00-21.00 เชิญชมการออกร้านอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม กิจกรรม WORKSHOP
และสินค้าจากตัวแทนชุมชน สมาคม และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวทีใหญ่
17.30-18.20 ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด
การแสดงดนตรี โดย วงคำนางรวย
18.20-18.30 การแสดง วาณิชห้วยราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
18.30-18.40 ชมวีดิทัศน์ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
18.45-18.50 การเปิดตัว “ขุมพลังแห่ง Soft Power จากแผนที่วัฒนธรรมและจักรวาลนฤมิต” โดย ดร.วรงศ์ นัยวินิจ
18.50-19.00 การแสดง รำตุ้มผ่าง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
19.00-19.30 กิจกรรมช่วงพิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีอุบลราชธานี
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- “การวิจัยกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท.
- กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร บพท. อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี
- ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในพื้นที่
19.30-20.15 การแสดงชุด ต้นกล้ากันตรึม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
20.15-20.25 ISAN CONTEMPORARY FASHION (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
20.25-21.15 การแสดงเรืองแสง-ศิลป์ ถิ่นสิรินธร (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
09.00-12.00 น. การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย “ฟื้นใจเมืองอีสานกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.00-21.00 เปิดชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “ทุนวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการในพื้นที่
17.00-21.00 เชิญชมการออกร้านอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม กิจกรรม WORKSHOP
และสินค้าจากตัวแทนชุมชน สมาคม และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวทีการแสดง
18.30-20.30 คอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น อีสานนครศิลป์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และเชิญชวนนุ่งชุดพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)