guideubon

 

ชวนนักเรียนเที่ยวสวนสัตว์อุบลฯ เป็นหมู่คณะ ฟรี!! มีอาหารและน้ำดื่ม

สวนสัตว์อุบล-นักเรียนเที่ยวฟรี-01.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในส่วนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น ฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าถึงเนื้อหาสาระสำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ โดยนักเรียนจะได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ไปพร้อมพร้อมกัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายแห่งรัฐ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สวนสัตว์อุบล-นักเรียนเที่ยวฟรี-02.jpg

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับสิทธิ์อาหารและเครื่องดื่มและน้ำดื่มฟรี

สวนสัตว์อุบล-นักเรียนเที่ยวฟรี-03.jpg

รูปแบบกิจกรรม ประเภทไปกลับ 1 วัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ถึงศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-8319311 ทุกวันในเวลาราชการ