guideubon

หลักเกณฑ์การให้บริการรถนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบล

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-อุบล-04.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการรถนำเที่ยวชมเมืองและไหว้พระ 9 วัด ให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการ ดังนี้

1.เส้นทางบริการนำเที่ยวชมเมือง ไหว้พระ 9 วัด ได้แก่ วัดหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดเลียบ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดหลวง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดศรีอุบลรัตนาราม

ข้อมูล รถนำเที่ยวพาไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ

2.สถานที่จอดรถ คือ บริเวณหน้าทางเข้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

3.เวลาให้บริการ จำนวน 4 รอบ/วัน แบ่งเป็น

รอบที่ 1 เวลา 08.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.

4.การติดต่อประสานงาน

- สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 045-246-060 ต่อ 161

- สายตรงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 088-583-7456 และ 095-609-3964

ข้อมูล รถนำเที่ยวพาไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ