guideubon

 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว เขมราษฎร์ธานี เมืองแห่งความเกษมสุข

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านโคกกงพะเนียงขึ้นเป็น เมืองเขมราษฏร์ธานี มีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอก ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอุปฮาดก่ำที่อพยพมาจากเมืองอุบลราชธานี เป็นเจ้าเมืองคนแรก มีนามว่า “พระเทพวงศา″ เมื่อปี พ.ศ. 2357 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่ อีสานถูกแบ่งเป็น 8 บริเวณ เมืองเขมราฐ มีเดชธนีรักษ์ เป็นผู้ว่าราชการเมือง และมีอำเภออยู่ในการปกครอง 6 อำเภอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2452 เมืองเขมราฐถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอ ขึ้นตรงต่อเมืองยโสธร จนปี พ.ศ. 2455 จึงถูกย้ายมาขึ้นกับกับจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เมืองเขมราษฏร์ธานี แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข แม้ภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอเขมราฐ ก็ยังคงมีความหมายเช่นเดิม ปัจจุบัน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น แก่งช้างหมอบ หาดทรายสูง ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่า พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น พระเจ้าใหญ่องค์แสน แหล่งโบราณคดีบ้านนาหนองเชือก ฯลฯ ไปเที่ยวตามแผนที่นี้ได้เลยครับ

 แผนที่-เขมราฐ-01.jpg