guideubon

 

ผาแต้ม ผาหลวง ติดอันดับ อุทยานท้องฟ้ามืด ประเทศไทย

อุทยานท้องฟ้ามืด-ผาแต้ม-ผาหลวง-01.jpg

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รณรงค์ให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลเสียน้อยที่สุด เพื่ออนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืนภายใต้ชื่อแคมเปญ “Dark Sky in Thailand” หรือใช้ชื่อภาษาไทยว่า “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย” โดยมีเงื่อนไขว่าสถานที่นั้นต้องสามารถสังเกตเห็นดวงดาวในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน อาจเป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น “เขตสงวนท้องฟ้ามืดอาโอรากิ แมคเคนซี” ประเทศนิวซีแลนด์ เขตสงวนท้องฟ้ามืดที่ประสบความสำเร็จ สามารถจัดบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดูดาว/ถ่ายภาพในเวลากลางคืน ห้องพัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เทศกาลชมดาว และการบรรยายพิเศษ ทำให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

สำหรับ อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ ที่ช่วยเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแก่ประชาชน มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

โดยพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืด 10 แห่งแรก ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่
2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราธานี
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
5. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ
6. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
7. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
8. อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.สระแก้ว
9. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
10. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จ.อุบลราชธานี
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติหาดวนกร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติทับลาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข้อมูลจาก https://darksky.narit.or.th/

อุทยานท้องฟ้ามืด-ผาแต้ม-ผาหลวง-02.jpg

อุทยานท้องฟ้ามืด-ผาแต้ม-ผาหลวง-03.jpg