guideubon

 

สำรวจเส้นทาง “ถนนสายวัฒนธรรม" การทำเทียน

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-01.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่เส้นทางถนนพรหมเทพ (วัดหลวง) ถึงถนนหลวง (วัดมหาวนาราม)

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-06.jpg

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี นำทีมโดย นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่และร่วมอำนวยความสะดวกในการสำรวจและการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการ “การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาการทำเทียน ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 คุ้มวัด ได้แก่ วัดกลาง วัดทุ่งศรีเมือง วัดบูรพา วัดศรีประดู่ และวัดมหาวนาราม

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนการทำงานในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาการทำเทียนท้องถิ่นของชุมชนตำบลในเมืองอย่างมีประสิทธิผล โดยที่ผ่านมาโครงการวิจัยได้มีการประชุมทั้งการแสดงความคิดเห็น และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน เรียบร้อยแล้ว และเล็งเห็นว่า โครงการถนนสายวัฒนธรรมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังจะเกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำเทียน ดังนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางถนนพรหมเทพ (วัดหลวง) ถึงถนนหลวง (วัดมหาวนาราม)

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ผู้ประสานงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม ม.อุบลฯ

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-02.jpg

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-03.jpg

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-04.jpg

ถนนสายวัฒนธรรม-การทำเทียน-05.jpg