guideubon

 

เที่ยวเขื่อนสิรินธร ชมประติมากรรมช้าง 3 เชือก เล่นดนตรีไทย

เขื่อนสิรินธร-อุบล-01.jpg

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตัวเขื่อน มีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 142.2 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ 3 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์

เขื่อนสิรินธร-อุบล-02.jpg

การก่อสร้างโครงการ ได้เริ่มในเดือนมิถุนายน 2511 และมีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนาม เขื่อนว่า “เขื่อนสิรินธร” การก่อสร้างตัวเขื่อน และ ระบบส่งไฟฟ้าระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนสิรินธร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2514 หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2515 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มอบเขื่อนสิรินธร ให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป

สวนสิรินธร  ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี กฟผ. สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา กฟผ. ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อ กฟผ. มาโดยตลอด นับแต่ได้พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อน และได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อน นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมในช่วงปฏิบัติพระราชภารกิจ และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วย

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ กฟผ. จึงได้ก่อสร้าง "สวนสิรินธร" ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กฟผ. ได้เริ่มงานสำรวจสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำเป็นสวน เฉลิมพระเกียรติ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยเลือกบริเวณฝั่งซ้ายของสันเขื่อนสิรินธร ริมอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนสิรินธรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนกระทั่งแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2534

เขื่อนสิรินธร-อุบล-03.jpg

องค์ประกอบ สำคัญของสวนสิรินธร นอกจากประกอบด้วยพืชพรรณไม้แล้วยังเน้นการปลูกพันธุ์ไม้ตัดแต่งเป็นอักษร “สธ” ประติมากรรมรูปช้าง 3 เชือก แต่ละเชือกเล่นดนตรีไทย สีซอ ตีระนาด เป่าขลุ่ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดปราน รวมทั้งคำประพันธ์จารึกไว้ตามจุดต่างๆ ของสวน ดังนี้

เขื่อนสิรินธร-อุบล-04.jpg

   เพราะครูพัก ลักจำ ท่านกำหนด พอภูมิหมด สิ้นศิลป์ ก็สิ้นท่า
จำซ้อมซอ รออาจารย์ จะผ่านมา เพื่อกราบบาท วันทา ต่อเพลงซอ
   เจ้าช้างน้อย อ้วนพี ตีระนาด ทำวางมาด อวดให้รู้ มีครูสอน
ระรัวไหว อยู่ในสวน สิรินธร พ่องางอน ขอถามนิด ลูกศิษย์ใคร
   นิ้วป้อมกลม พรมมวน บนขลุ่ยน้อย เพลงเสริมสร้อย สดุดี ศรีสมัย
กล่อมสวรรค์ สรรเสริญเทพ พระองค์ใด หรือเจ้าฟ้า พระองค์ไหน จะกรายมา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดสวนสิรินธรเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2534 นับได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ กฟผ. และจังหวัดอุบลราชธานีสืบต่อไปชั่วกาลนาน

เขื่อนสิรินธร-อุบล-05.jpg