guideubon

 

ททท. เปิดตัวอย่าง เส้นทางเปิดฤดูท่องเที่ยว หลงรักอีสาน 3 วัน 2 คืน

 อีสาน-แหล่งเรียนรู้-อู่อารยธรรม--03.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสาน ชูแคมเปญ "อีสาน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม" แนะนำตัวอย่างเส้นทางเปิดฤดูท่องเที่ยว หลงรักอีสาน เที่ยวอุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน ดังนี้

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม-01.jpg

เส้นทางท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันแรก

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าในตัวเมือง

08.00 น. - นมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงพระคู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ ที่วัดมหาวนาราม

09.45 น. - กราบพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสร้างจำลองแบบจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย ที่วัดพระธาตุหนองบัว

10.45 น. - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองอุบลราชธานี

13.00 น. - เดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก

14.45 น. - ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กีทาบัตรผ่านแดน/เย่ยมชมตลาดชายแดนไทย-ลาว/ร้านสินค้าปลอดภาษี

16.00 น.- เดินทางไป อ.โขงเจียม ก่อนถึง อ.โขงเจียม แวะนมัสการสังขารหลวงปู่คำคนิง ซึ่งมรณภาพมาหลายปีแต่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และชมจุดชมวิวแม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่นามูลกับแม่น้ำโขง

18.00 น. - เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นที่ อ.โขงเจียม

วันที่สอง

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

08.30 น. - ถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้มเยี่ยมชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ และเสาเฉลียงและแหล่งท่องเท่ยวอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เช่น น้ำตกสร้อยสวรรค์ ลานดอกไม้ป่า

11.30 น. - เดินทางไปสามพันโบก

12.30 น. - รับประทานอาหารท่ร้านบริเวณสามพันโบก

13.30 น. -ล่องเรือแม่นาโขง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสามพันโบก

15.00 น. - เดินทางกลับเข้าตัวจังหวัดอุบลราชธานี

17.00 น. - เข้าท่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. - เดินทางไปวัดหนองป่าพง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา และเจดีย์ศรีโพธิญาณ

09.00 น. - เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุบลราชธานี ซื้อของฝากประเภทของกินขึ้นชื่อ เช่น หมูยอ หมูแก้ว แหนมซี่โครงหมู ฯลฯ ที่ร้านขายของฝากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลฯ

10.00 น. - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ผาแต้ม-01.jpg

ฆ้องทองเหลือง-บ้านทรายมูล-01.jpg