guideubon

 

“ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ” เชื่อมสัมพันธ์ ไทย ลาว กัมพูชา

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-05.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างสามประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา จึงร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอน้ำยืน ชมรมนักปั่นจักรยานเสือนครจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอน้ำยืน กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ” ในระว่างวันที่ 1–2 ธันวาคม 2560

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-01.jpg

กำหนดการจัดกิจกรรม “ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ” จุดชมวิวบุเปือย - ศาลาตรีมุก (ช่องบก) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

เวลา 09.00 – 18.00 น. - รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดชมวิว องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย
เวลา 19.00 น. - กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-04.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2560

เวลา 06.30 น. - รวมพลพร้อมกันที่ จุดชมวิว องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย
เวลา 07.00 น. - ประธานกล่าวพิธีเปิด โดย นายสมชัย บูรณะ (นายอำเภอน้ำยืน)
เวลา 07.30 น. - เริ่มปล่อยขบวนนักปั่นจากจุดเริ่มต้น
เวลา 08.00 น. - แวะพัก ณ ลานบิ๊กซี สาขาน้ำยืน เพื่อรับของบริจาค , ทุน, สิ่งของต่างๆ
เวลา 09.30 น. - แวะชมประติมากรรมกุ้งเดินขบวน ณ แก่งลำดวนตำบลโดมประดิษฐ์
เวลา 11.00 น. - ถึงฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ (ช่องบก) เริ่มกิจกรรมมอบทุน และสิ่งของอื่นๆให้แก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ,ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวเขตชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืน
เวลา 11.30 น - พิธีมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่ ประชาชนประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กัมพูชา ณ ศาลาตรีมุก (ช่องบก)
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประธานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ ศาลาตรีมุก (ช่องบก) 

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-03.jpg

เวลา 14.00 น. - ออกเดินทางไปยังจุดชมวิวสามประเทศ (เนิน 500) 
เวลา 14.30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้พิชิตเนิน 500 
เวลา 15.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่จะบริจาคสิ่งของ บริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์, ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน