guideubon

 

วัดเลียบ อารามแห่งบูราพาจารย์ ต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐาน

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสนา และพระเถรานุเถระฝ่ายคันขธุระ ที่พุทธศานิกชนให้ความเคารพเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของท่าน โดยมีประจักษ์พยานที่เป็นธรรมะ และวัดมากมายในเมืองอุบลฯ

วัดเลียบ เป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีความเเกี่ยวข้องกับพระสงฆฺ 2 รูป ที่เป็นต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐาน คือ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต กล่าวคือ เมื่อหลวงปู่มั่นได้อุปสมบทแล้ว จึงมาศึกษาวิปัสนาธุระกับหลวงปู่เสาร์ที่วัดแห่งนี้

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-02.jpg

วัดเลียบ อุบลราชธานี เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสนา สร้างเมื่อ พ.ศ.2391 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 3 ชื่อของวัดเลียบ น่าจะมาจากการที่เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง ในแนวกั้นแม่น้ำมูล ซึ่งต่อมาคือถนนเขื่อนธานีนั่นเอง สำนักสงฆฺแห่งนี้ มีอายุได้ 44 ปี มีเจ้าอาวาสปกครองมา 10 รูป จนถึงยุคท่านพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสโน (แท่นทิพย์) ได้มรณะภาพ ก็ไม่มีพระสงฆ์รูปใดครองสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นเวลาร่วมสิบปี

ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล ได้มาบุกเบิกสร้างวัดเลียบและเป็นเจ้าอาวาส ตรงกับปี พ.ศ.2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมาตามพระราชโองการที่ 87/303 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตที่สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล ต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐานองค์สำคัญสืบต่อมาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-03.jpg

นับจากพระครูวิเวกพุทธกิจ หรือหลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล เป็นเจ้าอาวาสระหว่างปี พ.ศ.2435-2445 (10 ปี) จนถึงปัจจุบัน วัดเลียบมีเจ้าอาวาสมาแล้ว 8 รูป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย บุตราช) พ.ศ.2542-ปัจจุบัน

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-04.jpg

สถานที่สำคัญที่น่าสนใจภายในวัดเลียบ เริ่มจาก อุโบสถที่ประดิษฐาน "พระพุทธจอมเมือง" พระประธานที่หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ได้ปั้นไว้

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-05.jpg

ด้านข้างพระอุโบสถเป็น เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กน์ตสีโล ภายในประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล หล่อด้วยสำริด,  อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ และยังเป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่เสาร์ด้วย

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-06.jpg

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-07.jpg

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-08.jpg

ข้างๆ กันเป็นเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ภายในประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หล่อด้วยสำริด และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น เพื่อให้พุทธศานิกชนได้กราบไหว้ และระลึกถึงธรรมะที่ท่านสั่งสอน

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-09.jpg

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-10.jpg

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-11.jpg