guideubon

 

งดเข้าชม ปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

งดชม-กุ้งเดินขบวน-01.jpg

ด้วยในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี จะพบปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน บริเวณแก่งลำดวน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเป็นจำนวนมาก

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย

มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้ามมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และประกาศจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 7) โดยให้ทุกพื้นที่อำเภอ และตำบลของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น พื้นที่ควบคุม

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวและงดการเข้าชมปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวน บริเวณแก่งลำดวน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กุ้งเดินขบวน-ปี2561-02.jpg

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจขของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กุ้งเดินขบวน-แก่งลำดวน-อุบล-2560-02.jpg

กุ้งเดินขบวน-น้ำยืน-อุบล-05.jpg

แก่งลำดวน-กุ้งเดินขบวน-03.jpg