guideubon

 

บ้านท่าศาลา จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำชี

บ้านท่าศาลา-เขื่องใน-อุบล-01.jpg

บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำชี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ให้ทำการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลชีทวน และมีการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน

บ้านท่าศาลา-เขื่องใน-อุบล-02.jpg

จากการศึกษาสามารถจัดฐานการเรียนรู้ได้ 9 ฐานการเรียนรู้ และมีรูปแบบการท่องเที่ยวอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้ -

ฐานเรียนรู้ที่ 1 วัดอัมพวันนาราม โดยมีจุดเด่นคือ วัดอัมพวันนารามมีทัศนียภาพที่สวยงามติดกับลำน้ำชี มีเรือโบราณที่ชาวบ้านขุดพบในแม่น้ำชี ภาพเขียนสีในศาลาการเปรียญ และชื่นชมเรือแข่งเทพอัมรินทร์วารี ซึ่งชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับประเทศ 3 ปีซ้อน

บ้านท่าศาลา-เขื่องใน-อุบล-03.jpg

- ฐานเรียนรู้ที่ 2 ดอนปู่ตา โฮงอ้อย ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานอาชีพดั้งเดิมของชุมชนในอดีต

- ฐานเรียนรู้ที่ 3 ธรรมาสน์สิงห์ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานของจีน ไทย ลาว ซึ่งสร้างโดยช่างชาวเวียดนามที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนอนุรักษ์โบราณวัตถุจากกรมศิลปากร

- ฐานเรียนรู้ที่ 4 วัดธาตุสวนตาล เป็นที่ตั้งของพระธาตุขนาดใหญ่รูปทรงสวยงาม สัตตบรรณเชิงเทียน และเป็นที่แสดงของเรือโบราณ (เรือขุด) ที่ขุดพบในแม่น้ำชี

- ฐานเรียนรู้ที่ 5 วัดทุ่งศรีวิไล มีพระพุทธรูปศิลาแลงเรียกขานว่าพระพุทธวิเศษที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนทั่วสารทิศเข้ามากราบไหว้ซึ่งขุดพบในบริเวณนั้นก่อนก่อตั้งเป็นวัด

- ฐานเรียนรู้ที่ 6 ขัวโบราณ เป็นสะพานโบราณที่พาดผ่านท้องทุ่งนา ในอดีตสร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้บิณฑบาตรระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน

บ้านท่าศาลา-เขื่องใน-อุบล-04.jpg

- ฐานเรียนรู้ที่ 7 วัดป่าท่าเค็ง เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น ภายในวัดเป็นจุดชมวิวติดแม่น้ำชีที่เป็นตำนานของชื่อชุมชนชีทวน เป็นบริเวณที่แม่น้ำชีไหลทวนกลับจนเรียกชื่อหมู่บ้านว่าชีทวนในปัจจุบัน

- ฐานเรียนรู้ที่ 8 ล่องเรือลำน้ำชี จุดเด่นอยู่ที่ลำน้ำที่ใส สะอาด มีหาดทรายที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำชีที่มีอาชีพหาปลาเพื่อการยังชีพให้เห็นตลอดสายน้ำซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

- ฐานเรียนรู้ที่ 9 หาดท่าหลวง/หาดสบนก/หาดเต่าโตน เป็นหาดทรายที่อยู่ตามรายทางของการล่องเรือ ที่มีเรื่องเล่า ตำนานความเชื่อในแต่ละแห่งที่บ่งบอกถึงที่มาและศักยภาพของพื้นที่

บ้านท่าศาลา-เขื่องใน-อุบล-05.jpg

ฐานการเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน สามารถนำมาจัดรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลชีทวน ที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 รายการนำเที่ยวแบบครึ่งวัน (เช้า หรือ บ่าย) การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและเวลาเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ประกอบกับฤดูกาลที่เหมาะสมกับฐานการเรียนรู้ ซึ่งสามารถจัดฐานการเรียนรู้ได้ประมาณ 3 – 4 ฐานการเรียนรู้

รูปแบบที่ 2 รายการนำเที่ยวแบบเต็มวัน (ไม่ค้างคืน) การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ สามารถจัดฐานการเรียนรู้ได้ประมาณ 8 – 9 ฐานการเรียนรู้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านท่าศาลา
คุณ นิตยา เบอร์ติดต่อ 081-9556421
คุณ นิวัฒน์ เบอร์ติดต่อ 096-6866093
คุณ พิสมัย เบอร์ติดต่อ 084-4022621