guideubon

 

ระเบียบการประกวด นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2561

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2561 เดือนกรกฎาคม ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยจัดกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-02.jpg

กำหนดการจัดงาน

24 กรกฎาคม 61 ณ ห้องทับทิม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ( คัดเหลือ 30 คน ) เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 กรกฎาคาม 61 ณ ( นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว )

26 กรกฎาคาม 61 ณ ห้องทับทิมสยาม 1-3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ( กาล่าดินเนอร์ : โต๊ะจีน )
- รอบตัดสิน Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2018 เวลา 17.00-22.00 น.

27 กรกฎาคาม 61 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

28 กรกฎาคาม 61 ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Download ใบสมัครการประกวดนางงามเทียนพรรษา 2561 คลิกที่นี่

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-03.jpg

วัตถุประสงค์

การจัดประกวด Miss Ubonratchatani Candle Fastival International 2018 ( นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC )

- เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2561”
- เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา 2561” เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
- เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี
- ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-04.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา
- เพศหญิงโดยกำเนิด 
- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
- มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2536–2543)
- มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
- เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา  
 หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงและในระหว่างการประกวด 
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
- กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
- มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 
- มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น หรือเห็นได้ชัด และ/หรือมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆ ได้ดี 
- มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม 
- ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ
ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-05.jpg

หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
- ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

จำนวนผู้สมัคร

รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 1 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-06.jpg

การประกวด แบ่งขั้นตอนการประกวด ดังนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ห้องทับทิม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน รับเบอร์ พร้อมการแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อขาวเข้ารูป- กระโปรง ( ชุดผู้เข้าประกวดจัดหาเอง ) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมถุงน่อง
หมายเหตุ พร้อมโชว์ความสามารถ คนละ 2 นาที ( ชุดผู้เข้าประกวดจัดหาเอง พร้อมซาวด์การแสดง )
- เวลา 12.00 น. ประกวดรอบที่ 1 คัดเลือกบนเวทีกลาง ให้ เหลือ 30 คนและจับสลากหมายเลข

วันที่ 25 กรกฎาคาม 61 ณ ( นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน )
หมายเหตุ –ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับนุนจากกองประกวดคนละ 2,000 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องทับทิมสยาม 1-3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 11.00 น. ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ( ซ้อมคิวการแสดง )
- เวลา 17.00 น. ประกวด ชุดราตรียาว และชุดผ้าไทยกาบบัว (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาด 3 – 5 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-07.jpg

ประกาศรางวัล นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC
เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษา

- ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษาทุกคน จะมีความผูกผันกับจังหวัดอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่มอบตำแหน่งในปีต่อไป
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือ
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ( ลำดับ 1 2 3 และ Miss AEC ) จะต้องมาร่วมภารกิจกองประกวด

27 กรกฎาคม 61 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

28 กรกฎาคม 61 เวลา 07.00- 10.00 น. ( เน้นว่าห้ามเลท ) โดยประมาณ ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา และอยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-08.jpg

ช่องทางการรับสมัคร 

Download ใบสมัครการประกวดนางงามเทียนพรรษา 2561 คลิกที่นี่

Fanpage : Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC

ส่งใบสมัคร ได้ที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา
หรือส่งใบสมัครได้ที่ สถานีวิทยุ FM 94.25 MHz Green Radio ( ที่ เนวาด้า มัลติเพล็ก )

รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2018
- เงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย 
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2018
- เงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย 
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2018
- เงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย 
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัล Miss AEC - เงินรางวัล 10,000 บาท / พร้อมสายสะพาย 

ใบสมัคร-นางงามเทียนพรรษา-2561-09.jpg

รางวัลพิเศษ

รางวัลขวัญใจมหาชน  ( จากคะแนนดอกไม้ภายในงาน ) เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์  เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

รางวัลขวัญใจ ม่วงสามสิบออแกนิกฟาร์ม เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย

การันตี ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนๆ ละ 2,000 บาท

***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น รวมกว่า = 210,000 บาท ***ถ้วยรางวัลและสายสะพาย

Download ใบสมัครการประกวดนางงามเทียนพรรษา 2561 คลิกที่นี่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511