guideubon

 

เชิญชวนใช้โลโก้ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบล 2561

logo-candlefest-ubon-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ในการจัดงานปีนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ใช้ตราสัญลักษณ์และข้อความ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกแบบไว้ ดังนี้

logo-candlefest-ubon-02.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

"ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน"  วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง โทร.045-344612-4

logo-candlefest-ubon-03.jpg

logo-candlefest-ubon-04.jpg

logo-candlefest-ubon-05.jpg

logo-candlefest-ubon-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511